Zamów kuriera: 12 307 74 44

Regulamin MBE 005

Regulamin punktu Mail Boxes Etc.

Klient upważnia firmę Mai Boxes Etc. (dalej MBE) do przekazania jego/jej paczki przewoźnikowi

UPS - regulamin znajduje się na stronie: http//www.ups.com/pl/pl, 

Fedex - regulamin znajduje się na stronie: http:// www.fedex.com/pl/domestic-services/terms/

DPD - regulamin znajduje się na stronie: https://online.dpd.com.pl,

InPost - regulamin znajduje się na stronie przewoźnika

który dostarczy ją do miejsca przeznaczenia oraz do podpisania w jego/jej imieniu odpowiedniego listu przewozowego.

1.Klient oświadcza, że jest w pełni świadomy warunków spedycji odnoszących się do niniejszego zlecenia spedycyjnego. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do spedycji przesyłek zaakceptowanych wcześniejprzez MBE

2.MBE nie przyjmuje przesyłek, kótre nie mogą zostać objęte transportem przez przewoźnika. W związku z tym, klient zaświadcza, że przewożone towary nie należą do kategorii wyłączonych z transportu przez przewoźnika, jak również oświadcza, że został poinformowany przez MBE o standardach pakowania właściwych dla przewoźnika.

3.MBE ponosi odpowiedzialność za opakowanie przewożonych towarów (jeśli pakowanie towaru zostało wykonane przez MBE), jak również ich przechowanie i dostarczenie do przewoźnika - w przedziale wartości zadeklarowanej przez Klienta.

4.Za wyjątkiem sytuacji wynikających z działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, odpowiedzialnosć MBE regulują poniższe warunki:

-MBE nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za nieskuteczne doręczenie przyjętych przesyłek ani za utratę lub uszkodzenie ich zawartości z jakiegokolwiek powodu. W przypadku uszkodzenai lub utraty wyżej wymienionych przesyłek, MBE będzie odomagać się od przewoźnika, w ramach postępowania pozasądowego odszkodowania w imieniu klienta. MBE nie ponosi żadnej odpowiedizalności za odmowę zapłaty odszkodowania przez przewoźnika i nie zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów poniesionych przez klienta. O odszkodowania za szkodę lub stratę trakture art. 788 Kodedksu |Cywilnego, art. 80 i późn Ustawy Prawo przewozowe oraz Konwencja warszawaka z dnia 12 października 1929r. wraz z późniejszymi zmianami, dotyczącej zasad organizacji transportu lotniczego, oraz Konwencjagenewska z 19 maja 1956r. określającej zasady międzynarodowego transportu drogowego towarów. MBE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych osobiście przez klienta. Odpowiedzialnośc przewoźnika za paczki zapakowane przez klienta jest odgraniczona do odpowiedzialności z aich utratę, za wyjątkiem sytuacji, w których klient skorzystał z usługi "MBE Safe \value", jeżeli była ona dostępna zgodnie zustalonymi wrunkami. W przypadkuk przewozu ubezpieczonego, przewoźnik odpowiada za zwrot koszów naprawy lb wymiany w oparciu o zadeklarowaną wartość towarów i należycie udowodnionych przez klienta, za wyjątkiem usługi "MBE Safe Value" określonej specjalnymi warunkami dostępnymi pdo niniejszym adresem: http://mbe.pl/pl/regulamin; 

-MBE nie odpowiada za terminowośc dostarczenia przesyłki przez przwoźnika. \wszelkie informacje udzielane przez pracowników MBE dotyczące możliwej daty dostawy stanowią jedynie ich opinię. MBE nie ponosi odpowiedzialnosci za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki powstałe z winy przewoźnika;

-W przypadku przesyłki płatnej za pobraniem, MBE nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeśli czek kasowy i/lubczek bankowy okaże się fałszywy, bez pokrycia i/lub nieprawidłowo wypełniony przez odbiorcę;

-W przypadku przesyłkiobjętej podatkami, cłem, opłatami i/lubinnymi kosztami związanymi z transportem, takie opłaty winny być opłącone przez klienta.;

-Jeżeli klient wybrał wcześniej usługę "MBE Safe Value", MBE nie ponosi odpowiedzialności zabrak zwrotu kosztów z powodu niezdolnościklienta do spełnienia wymogu złożenia wymaganej dokumentacji ptrzezebnej do ewentualnego rozpatrzenia  żądania rekompensaty. 

5.Punkty MBE są własnością niezależnych pzedsiębrioców działających pod wspólną marką MBE w wyniku podpisanej umowy franczyzowej. 

6.Podaje sie do wiadomości następujące informacje:

-dane są przetwarzane poprzez ich rejestrację i przetwarzanie na nośnikach magnetycznych w celu wykonania zlecenia, pozyskania danych do celów statystycznych oraz w celu dystrybucji mateiałów reklamowych dotyczących działalności Mail Boxes Etc.

-przekazywanie danych jest opcjonalne, a jego odmowa wiąże sie jedynie z rezygnacja z wykonania wyżej wspomnianego zlecenia roaz otrzymywania ofert i propozycji o charakterze biznesowym.; zainteresowana strona ma prawo do bezzwłocznego uzyskania od strony zajmującej się obsługą i przetwarzaniem danych przez MBE:

a) potwierdzenia istnienia lub braku odnoszących się do niej danych osobowych oraz faktu ich ewentualnego udostępnienia;

b)usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zaprzestania obsługi danych przetwarzanych z naruszeniem prawa

c)zawieszenia, korekty lub, jeśli będzie to w interesie którejkolwiek ze stron, integracji danych;

d)zaświadczenia, że podmioty, którym przekazano dane zostały poinformowane o czynnościach, o których mowa w ppkt b i c, za wyjątkiem przypadków, w kórych przekazanie tej informacji byłoby niemożliwe lub wymagałoby użycia środków w  w sposób oczywisty nieproporcjonanlnych w stosunku do praw objętych ochroną 

e)informacji o tym, czy dane , które mogę do sie niej odnosić, są przetwarzane poprzez uzyskanie bezpłatnego dostęu do rejestru, a także do uzyskania zapewnienia o pełnym lub częściowym zaprzestaniu ich przetwarzania Po  zapoznaniu sie z powyższym, klient upoważnia ww. podmiot do przetwazania jego/jej danych osobowych.

1. Zagadnienia obsługi przesyłek kurierskich wyznaczają regulaminy umieszczone bezpośrednio na stronie konkretnego przewoźnika, Regulamin ogólny punktów Mail Boxes Etc. dostępny na stronie www.mbe.com.pl oraz w punkcie MBE przy ul. Królewskiej 51

2. Firma Mail Boxes Etc. nie uczestniczy w procesie transportu (nie jest przewoźnikiem) a jedynie pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy klientem a firmą kurierską.

3. Firma Mail Boxes Etc. nie ponosi odpowiedzialności za przepisy i procedury celne obowiązujące na terenie kraju odbiorcy.

4. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez adresata, nadawca zobowiązany jest pokryć koszty powrotu paczki.

5. Jeżeli firma kurierska uzna reklamację za podstawną i dokona zwrotu opłaty za przesyłkę, firma Mail Boxes Etc. potrąci 40% kwoty za obsługę zlecenia.

6. Towar nie odebrany przez klienta z punktu Mail Boxes Etc. przez okres 6 miesięcy przechodzi na własność firmy, właściciela punktu Mail Boxes Etc.

7. Klient korzystający z usług MBE akceptuje regulamin Mail Boxes Etc. 

Dane osobowe

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

  • wszelkie przekazane Punktowi Obłsugi MBE dane osobowe są wykorzystywane i przechowywane w związku z zawarciem i wykonaniem SOF/GSOF, zgodnie z art.. 23 punkt 1.3 polskiej ustawy o ochronie danych osobowych,
  • administratorem danych osobowych jest Punkt Obłsugi MBE któremu dane są przekazywane
  • Izabela Partyka Feniks, ul. Królewska 51,30-081 Kraków, NIP 9551013463, Regon 812099493
  • osoba przekazująca dane uzyskuje niezwłocznie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub zmiany,
  • dane osobowe są zapisywane i przetwarzane na nośnikach magnetycznych i wyodrębnione dla celów statystycznych oraz w odniesieniu do dystrybucji materiałów reklamowych dotyczących działalności Punktu Obłsugi MBE oraz MBE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również, że udostępnienie danych jest dobrowolne, a każda odmowa Klienta dotycząca przetwarzania przedmiotowych danych jest dla Punktu Obłsugi MBE wiążąca.  

 

ul. Królewska 51, 30-081 Kraków, tel. 12 307 74 44, mbe005@mbe.pl

Copyright © MBE, Projektowanie stron